องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ระเบียบ/กฏหมาย

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 25 กรกฎาคม 2560 pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 25 กรกฎาคม 2560 pdf
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4 พ.ศ.2552 25 กรกฎาคม 2560 pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 27 กุมภาพันธ์ 2560 pdf
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 pdf
พรบ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 27 กุมภาพันธ์ 2560 pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 27 กุมภาพันธ์ 2560 pdf
แสดง 1 - 7 บทความ จากทั้งหมด 7 บทความ หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี