องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 17 มกราคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 -บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ ม.9 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม-บ.ผาสุก ม.7 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ-บ้านโนนสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสำดรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยไผ่ สายบ้านโนนเจริญ ม.20 ต.ดอนจิก-บ.ชาดฮี ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยแดง สายบ้านปากบุ่ง ม.4 ต.คันไร่-เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก-บ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยวังโฮ สายบ้านแสง ม.1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสื้อโก้กบ.ทุ่งขามเหนือ ม.15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13 ต.เมืองเดช-บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 11 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากระแซง หมู่ที่ 13 ต.นากระแซง-บ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเทิ่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 27 พฤศจิกายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเดช-ทางหลวงหมายเลข 2182 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 27 พฤศจิกายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย(จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 และเข้าปกเย็บเล่ม) 16 พฤศจิกายน 2561
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เช่นตัวอาคาร สถานที่ ลานจอดรถโดยสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการประชาชนให้สะอาดเรียบร้อยอยุ่เสมอ 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ตลอดจนบริเวณโดยรอบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลไม้ดอก ไม้ประดับและสวนหย่อมภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบการจราจร ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำชาย-หญิง สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย(จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 และเข้าปกเย็บเล่ม) 09 พฤศจิกายน 2561
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 08 พฤศจิกายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย-บ้านห้วยดู่ หมูที่ 3 ตำบลคำว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 06 พฤศจิกายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริใเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ-บ้านโนนสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 05 พฤศจิกายน 2561
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนชนิดมือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 02 ตุลาคม 2561
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กโรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 28 สิงหาคม 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 09 สิงหาคม 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทางในถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รายการ 01 สิงหาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP CENTER) 23 กรกฎาคม 2561
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง 21 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านธาตุเทิง ม.2 ต.สหธาตุ-บ้านเป้าหัวทุ่ง ม.2 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ-บ้านกุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านทุ่งพัฒนา ม.19 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182 อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโด ม.1 ต.ไพบูลย์-บ้านทุ่งนางาม ม.10 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการว่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคันพะลาน ม.4 ต.นาตาล-ทางหลวงหมายเลข2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์เหนือ ม.8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม-บ้านหนามแท่ง ม.1 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบุ่งคำ ม.4 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร-บ้านคำก้อม ม.1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสมิง ม.3 ต.สว่าง-บ้านสะพานโดม ม.8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแข็งขยัน ม.8 ต.โนนสว่าง-บ้านน้ำเกลี้ยง ม.3 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำหนามแท่ง ม.8 ต.นาคาย-บ้านห้วยดู่ ม.3 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านป่าเลา ม.6 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 705 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี