องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนชนิดมือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 02 ตุลาคม 2561
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กโรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 28 สิงหาคม 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 09 สิงหาคม 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทางในถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รายการ 01 สิงหาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP CENTER) 23 กรกฎาคม 2561
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง 21 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข ม.4 ต.กุศกร-บ้านศรีสวัสดิ์ ม.9 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ-บ้านกุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาทราย ม.2 ต.พะลาน-ทางหลวงหมายเลข2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสี่ขา ม.5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านหนองแบน ม.6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำหนามแท่ง ม.8 ต.นาคาย-บ้านห้วยดู่ ม.3 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวิเชียร ม.10 ต.สีวิเชียร-บ้านน้ำยืน ม.6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสมิง ม.3 ต.สว่าง-บ้านสะพานโดม ม.8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182 อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบุ่งคำ ม.4 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร-บ้านคำก้อม ม.1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผักแว่น ม.3 ต.ยางขี้นก-บ้านดู่น้อย ม.3 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์เหนือ ม.8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม-บ้านหนามแท่ง ม.1 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านธาตุเทิง ม.2 ต.สหธาตุ-บ้านเป้าหัวทุ่ง ม.2 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านป่าเลา ม.6 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญนอก ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร-บ้านหนองโดน ม.12 ต.คันไร่ อ.สิรินธร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแข็งขยัน ม.8 ต.โนนสว่าง-บ้านน้ำเกลี้ยง ม.3 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านทุ่งพัฒนา ม.19 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโด ม.1 ต.ไพบูลย์-บ้านทุ่งนางาม ม.10 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการว่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคันพะลาน ม.4 ต.นาตาล-ทางหลวงหมายเลข2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 07 มิถุนายน 2561
โครงการเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) 28 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ 1 - 0056 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าข้องเหล็ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 23 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง อบ.ถ1 - 0035 บ้านเอือดใหญ่ - บ้านตุงลุงเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ1 - 0092 บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ1 - 0084 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านนาตาล อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2561
ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม - บ้านนาชุม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 15 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ1-0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก - อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 15 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางจราจร สายทาง อบ.2064 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร - อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 15 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ -บ้านแอ่วขัน - อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 15 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 04 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ ม.1 ต.นาโพธิ์-บ้านจงเจริญ ม.11 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 23 เมษายน 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 684 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี