องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182 (ตอนเดช-บุณฑริก) 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.2 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ้านหนองบ่อ ม.2 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน-บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ ม.5 ต.สมสะอาด-ถนนสาย อบ.2192(เดชอุดม-นาห่อม) อ.เดชอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม ม.6 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม-บ.หนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก ม.6 ต.หัวเรือ-บ้านหนองหว้า ม.9 ต.ขามใหญ่ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 3 โครงการ 11 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 2,000 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 โรงเรียน 02 พฤษภาคม 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนพิลบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดหลังคาเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน 13 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - ทางหลวงหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3236 บ้านนาไฮ-บ้านคำข่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่นาคลอง ม.17 ต.กุดชมภู - บ.แก่งยาง ม.10 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.3213 บ้านหนองม่วงฮี-บ้านโพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสุขเกษม ม.14 ต.คันไร่ อ.สิรินธร บ.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม - บ.โคกสว่าง ม.11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข่าโคม ม.2 ต.ปะอาว - บ.ดอนชี ม.8 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม ม.14 ต.คันไร่ - บ้านกุดชมภู ม.11 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาดุก ม.16 ต.ไร่น้อย - บ.นาดูนน้อย ม.16 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง ม.9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย - บ.เสาเล้า ม.2 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.10 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.3 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ ม.2 ต.โนนกลาง - บ.คลองแสงจันทร์ ม.10 ต.อ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ ม.9 ต.ธาตุ - บ.หนามแท่ง ม.3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.คอนสาย - บ.แดง ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง ม.6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ - บ.นาสะเดา ม.13 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย ม.7 ต.นากระแซง - บ.ห่องคำ ม.4 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3146 บ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 428 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี