องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะลาง ม.11 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง-บ้านโนนบาก ม.3 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 เมษายน 2561
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 12 โรงเรียน 03 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื่นที่ บ้านโนนเตาเหล็ก ม.13 ต.แก่งโดม เชื่อมตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 21 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง ม.2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแข็งขยัน ม.8 ต.โนนสว่าง-บ้านน้ำเกลี้ยง ม.3 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาโน ม.4 ต.นาโพธิ์ - บ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเต้น ม.4 ต.โนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี ม.4 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่ง ม.1 ต.หนามแท่ง-ทางหลวงหมายเลข 2135 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่ิสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแคน ม.3 ต.บ้านแมด - บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า - บ้านหนองศิลา ม.4 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน ม.4 ต.ถ้ำแข้ - บ้านดงเจริญ ม.10 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานวล ม.4 ต.คำครั่ง - บ้านหนองยาว ม.9 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ - บ้านด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม - บ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย ม.2 ต.พะลาน-ทางหลวงหมายเลข2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่-บ้านเหล่าดอนย่านาง ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี ม.8 อ.เขื่องใน-บ้านหนองบ่อ ม.1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองราชธานี จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง - บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน ม.19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง ม.6 ต.คำไฮใหญ่ - บ้านค้อ ม.9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน ม.11 ต.ชีทวน - บ้านโนนจาน ม.7 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง ม.3 ต.สว่าง-บ้านสะพานโดม ม.8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง ม.7 ต.ศรีสุข-บ้านโนนรัง ม.7 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ ม.10 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล - บ้านหนองบัว ม.3 ต.แก่งแค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม ม.3 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย - บ้านคำสะอาด ม.5 ต.ยางใหย๋ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย ม.8 ต.โคกจาน - ทางหลวงหมายเลข2134 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม ม.15 ต.ตบหู-บ้านขนวน ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดูกใส ม.2 ต.โนนกลาง - บ้านราษฎร์ ม.7 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสี่ขา ม.5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ้งศรีอุดม-บ้านหนองแบน ม.6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมัง ม.1 ต.โนนกลาง-ทางหลวงหมายเลข 2178 อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามึน ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี-บ้านค้อ ม.2 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง ม.4 ต.เก่าขาม - บ้านปลาขาว ม.3 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ ม.8 ต.นาเยีย-บ้านเสาเล้า ม.2 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ออก ม.6 ต.โพธิ์ใหญื-บ้านมดง่าม ม.6 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิสานเศรษฐกิจ ม.2 ต.ไพบูลย์-บ้านหนองขอน ม.8 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ม.1 ต.โพนแพง-บ้านหนองไม้ตาย ม.8 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดกระเสียน ม.11 ต.เขื่องใน-บ้านกุดตากล้า ม.3 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องรวมวุฒิ ม.32 ต.เมืองเดช-บ้านนาเจริญ ม.1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
สายบ้านลุมพุก ม.2 ต.นาตาล อ.นาตาล-บ้านจงพะไล ม.12 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง ม.9 ต.กุดประทาย-บ้านหนองหัวลิง ม.13 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 627 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี