องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ.

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2556 07 กรกฎาคม 2558
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนสำรอง พ.ศ. 2556 07 กรกฎาคม 2558
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินของกองทุนสวัสดิการ 07 กรกฎาคม 2558
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 07 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ 10 มกราคม 2555
วิสัยทัศน์ 10 มกราคม 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการฯ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 28 พฤศจิกายน 2554
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ (แก้ไขครั้งที่ 2) 14 พฤศจิกายน 2554
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2554 29 กรกฎาคม 2554
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2554 29 กรกฎาคม 2554
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2554 08 เมษายน 2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการฯ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 09 เมษายน 2553
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2552 19 พฤษภาคม 2552
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยทุน พ.ศ. 2552 19 พฤษภาคม 2552
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552 19 พฤษภาคม 2552
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2552 19 พฤษภาคม 2552
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2552 19 พฤษภาคม 2552
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2552 19 พฤษภาคม 2552
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ 03 มีนาคม 2552
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราขการฯ พ.ศ. 2552 11 กุมภาพันธ์ 2552
แสดง 1 - 20 บทความ จากทั้งหมด 20 บทความ หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี