องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม-บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 20 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม-บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 11 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม-บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 11 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง-บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 06 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง-บ้านนามึน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเเภอเมืองอุบลราชธานี 06 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย-บ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 05 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ-บ้านโนนสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 05 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย-บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 05 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก-บ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 04 มีนาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผำตก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อง-บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 04 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแดง สายบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่-เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 25 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังโฮ สายบ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก-บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 25 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยไผ่ สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลดอนจิก-บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ-บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ-บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากระแซง หมู่ที่ 13 ตำบลนากระแซง-บ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเดช-บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเดช-ทางหลวงหมายเลข 2182 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเดช-ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 5000 ลบ.ม.เพื่อซ่อมบำรุงถนนสาย อบ.2192 เดชอดม - นาห่อม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 28 มกราคม 2562
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 10 มกราคม 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 03 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 856 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 03 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 15 พฤศจิกายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.ทรายมูล-บ้านชุมชนสิบสอง ม.12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 30 ตุลาคม 2561
โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 24 ตุลาคม 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ชุด 26 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย-บ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 20 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง-บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนชี ม.7 ต.บัวงาม-บ้านเม็กน้อย ม.7 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบก ม.3 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก-บ้านหนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ม.1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง-บ้านผาแก้วน้อย ม.7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 20 กันยายน 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 12 กันยายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP CENTER) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 03 กันยายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP Center) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2561
โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทางในถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 รายการ 24 สิงหาคม 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทางในถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รายการ 24 สิงหาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 251 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี