องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 03 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.2 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ้านหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชีทวน ม.1 บ้านมะพริก ม.9 ต.ชีทวน ถึง บ้านโนนจานเก่า ม.7 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช-เขตเทศบาลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจงเจริญ ม.11 ต.หนองสะโน-บ้านค่าย ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ ม.18 ต.นาตาล ถึง ทางหลวงหมายเลข 2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก-บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน-บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182(ตอนเดช-บุณฑริก) 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน - บ้านนานางวาน ม.8 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก ม.6 ต.หัวเรือ-บ้านหนองหว้า ม.9 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวยาง ม.8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี - บ้านนาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาคำ ม.5 ต.สมสะอาด-ถ.สาย อบ.2196(เดชอุดม-นาห่อม) 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านฟากทุ่ง ม.9 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียนนาสะไม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนสุข - บ้านเดิ่น หมู่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านโชครังสรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่โดม ม.4 ต.ไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาว้า ม.4 ต.โพธิ์ศรี -บ้านระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - บ้านม่วงใหญ่ หมู่ 1 อำเภอโพธื์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขมเจริญ ม.16 ต.เมืองเดช - ทางหลวงหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูเมืองตก ม.4 - บ้านดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - บ้านนาเจริญ ม.10 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.3 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก - บ้านทุ่งเพียง ม.5 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดชุมภู - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในเขตพื้นที่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งมะแลง เชื่อมบ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3079 บ้านดอนโทน-บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3075 บ้านคำนกเปล้า-บ้านดอนดู่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.3146 บ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร สายอบ.3207 บ้านโนนยาง-บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.3156 บ้านหนองขุ่น-บ้านหนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3178 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแอ่วขัน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 363 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี