องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.3 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก - บ้านทุ่งเพียง ม.5 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดชุมภู - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนสุข - บ้านเดิ่น หมู่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านโชครังสรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - บ้านม่วงใหญ่ หมู่ 1 อำเภอโพธื์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาว้า ม.4 ต.โพธิ์ศรี -บ้านระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - บ้านนาเจริญ ม.10 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่โดม ม.4 ต.ไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูเมืองตก ม.4 - บ้านดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขมเจริญ ม.16 ต.เมืองเดช - ทางหลวงหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในเขตพื้นที่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งมะแลง เชื่อมบ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3181 บ้านห้วยข่า-บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254(ตอนห้วยข่า) อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.3124 บ้านตบหู-บ้านฝั่งเพ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3075 บ้านคำนกเปล้า-บ้านดอนดู่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3178 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแอ่วขัน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3213 บ้านม่วงฮี-บ้านโพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร สายอบ.3207 บ้านโนนยาง-บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.3055 บ้านหนองไฮ-บ้านทุ่งเทิง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ.3079 บ้านดอนโทน-บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.3146 บ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.1236 บ้านนาไฮ-บ้านคำข่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายอบ 1050 บ้านบก-บ้านดอนใต้ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.2141 บ้านสำโรง-บ้านปากห้วย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.3156 บ้านหนองขุ่น-บ้านหนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่นาคลอง หมู่ที่ 17 ตำบลกุดชมภู-บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่2 ตำบลโนนกลาง-บ้านคลองแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยเจริญ หมู่ 9 ตำบลธาตุ-บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช-ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร-บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนากระแซง-บ้านห่องคำ หมู่ที 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย-บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 348 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี