องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลสหธาตุ - บ้านเป้าหัวทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม - บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 14 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลเป้า-บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 14 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสีวิเชียร หมู่ที่ 10 ตำบลสีวิเชียร-บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 14 มีนาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม-บ้านตบหู หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 13 มีนาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112-บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 18 มกราคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม-บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 16 มกราคม 2562
โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 5000ลบ.ม.เพื่อซ่อมบำรุงทางถนนสาย อบ.2192 เดชอุดม-นาห่อม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 28 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 26 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 26 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 25 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผำตก หมู่ที่ 5 ต.โคกก่อง-บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง-บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหน่งเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ-บ้านโนนสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง-บ้านนามึน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย-บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 15 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ-บ้านสะพือ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผำตา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อง-บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม-บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ต.หนองไข่นก-บ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 -บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย - บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแดง สายบ้านปากทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่-เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแดง สายบ้านปากทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่-เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยไผ่ สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ต.ดอนจิก-บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย-บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังโฮ สายบ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก-บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก-บ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอถุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม-บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก-บ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ต.ตระการ-บ้านสะพือ หมู่ที่ 4 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยไผ่ สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลดอนจิก-บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังโฮ สายบ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก-บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย-บ้านเหล่าขาว หมู่ที่ 7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 13 ธันวาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากระแซง หมู่ที่ 13 ต.นากระแซง-บ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเทิ่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 11 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเดช-บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 11 ธันวาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 356 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี