องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 12 โรงเรียน 03 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่พื้นบ้านโนนเตาเหล็ก ม.13 ต.แก่งโดม เชื่อม ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 21 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่บ้านผักแว่น ม.3 ต.ยางขี้นก เชื่อม ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 21 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อ.เหล่าเสื้อโก้ก จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้าน อบ.ถ.1-0089 บ้านค้อใหญ่-บ้านนาสะอาด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ - บ้านม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานนี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม-บ้านค้อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย ยธ. 0146 สร้างสะแบง - บ้านจงพะไล - บ้านลุมพุก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง -บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ - บ้านนาสะอาด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ. 1- 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2068 บ้านนาเจริญ-บ้านสง่าบ้านนาม่วง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจาจร สาย อบ.2192 เดชอุดม-บ้านนาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โ ครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหว้าน-บ้านสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0119 บ้านนาหว้า - บ้านถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง-บ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0095 บ้านเลาะ - บ้านสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0095 บ้านเลาะ - บ้านสำโรง อ.โพธิ์์ไทร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ. 1 - 0119 บ้านนาหว้า - บ้านถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย ยธ. 0146 สร้างสะแบง - บ้านจงพะไล - บ้านลุมพุก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0026 บ้านดอนงัว - บ้านดอนน้ำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ. 2068 บ้านนาเจริญ-บ้านสง่า-บ้านนาม่วง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) 12 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.ตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี ม.7 ต.บัวงาม-บ้านเม็กน้อย ม.7 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย ม.2 ต.เตย-บ้านเหล่าข้าว ม.7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ้ ม.6 ต.ก่อเอ้-บ้านคูขาด ม.2 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย-บ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า-บ้านหนองสิลา ม.4 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง ม.11 ต.หนองบัวฮี-บ้านแขมใต้ ม.6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบก ม.3 ต.หนองบก .เหล่าเสือโก้ก-บ้านหนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง-บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.ตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง-บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.ทรายมูล-บ้านชุมชนสิบสอง ม.12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านสวนสวรรณ์ ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดูนเหนือ ม.13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก-บ้านโนนสว่าง ม.6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน ม.11 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล-บ้านนาแค ม.6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 247 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี