ข่าวประกาศประกวดราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยา ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำป่อง หมู่ที่8 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านตุงลุง หมู่ที่5 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 29 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้กับโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 27 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0044 บ้านนิคม หมู่ที่11 - บ้านหมากมี่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10คัน 25 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ดน้อย หมู่ที่10 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองไข่นก หมู่ที่1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้กับโรงเรียน โนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2ล้อ จำนวน 6คัน 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูวิไล หมู่ที่11 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านโนนโฮม หมู่ที่5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 19 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่า หมู่ที่6 ตำบลบุ่งมะแลง - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 19 พฤษภาคม 2563 pdf
ดูข่าวประกาศประกวดราคาทั้งหมด

 
ประกาศร่าง TOR

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 25 มิถุนายน 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 31 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0085 อำเภอบุณฑริก - บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า)อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (2168) 29 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 29 พฤษภาคม 2562
ดูข่าวประกาศร่าง TOR ทั้งหมด

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำป่อง หมู่ที่8 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านตุงลุง หมู่ที่5 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 29 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยา ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่5 ตำบลบุ่งมะแลง - บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 27 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้กับโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 27 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0044 บ้านนิคม หมู่ที่11 - บ้านหมากหมี่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 22 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบอน หมู่ที่2 ตำบลบอน อำเภอสำโรง - บ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้กับโรงเรียน โนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ดน้อย หมู่ที่10 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองไข่นก หมู่ที่1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2ล้อ จำนวน 6คัน 20 พฤษภาคม 2563 pdf
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลางทั้งหมด

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมู่ที่5 ตำบลโพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม 04 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง2 หมู่ที่5 ตำบลโพนงาม ถึงบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม 04 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 17 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม 10 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดหาวัสดุสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย 4000ถุง 13 กันยายน 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0013 บ้านนาจาน-บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 2 คัน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 26 กรกฎาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0102 บ้านขาม - บ้านซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 กรกฎาคม 2562
ดูประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคาทั้งหมด

 
บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมู่ที่5 ตำบลโพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม 13 เมษายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 13 เมษายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 13 เมษายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม-บ้านประหูต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 23 ธันวาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบัณฑริก 06 ธันวาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านขุมคำ หมู่ที่ 7 - บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 29 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1ตู้ 28 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม 22 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสีวิเชียร หมู่ที่ 10 ตำบลสีวิเชียร-บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยข้าวสาร สายบ้านนาดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย-บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
ดูบันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขายทั้งหมด

 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน 27 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 30 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 19 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 25 กรกฎาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมุ่ที่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 11 มิถุนายน 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 หลัง 29 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุม จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤษภาคม 2562
ดูบประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้างทั้งหมด

เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document