ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

(กองพัสดุฯ) ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)
 
(กองพัสดุฯ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (4)
 
(กองพัสดุฯ) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (52)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศร่าง TOR (9)
 
(กองพัสดุฯ) รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (843)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศสอบราคา (254)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศประกวดราคา (570)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (35)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (421)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (19)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง (101)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา (374)
 
(กองพัสดุฯ) บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย (229)
 
(กองพัสดุฯ) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (29)
 
(กองพัสดุฯ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (1)