ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

(กองพัสดุฯ) ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (4)
 
(กองพัสดุฯ) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (30)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศร่าง TOR (9)
 
(กองพัสดุฯ) รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (749)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศสอบราคา (251)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศประกวดราคา (469)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (32)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (421)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (19)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง (96)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา (338)
 
(กองพัสดุฯ) บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย (216)
 
(กองพัสดุฯ) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (18)
 
(กองพัสดุฯ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (3)