คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายนิติการ08 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด==>pdf

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

***ข้อมูลและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง***

1. แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2. แบบฟอร์มหนังสือขออุทธรณ์ข้อมูลข่าวสาร

3. แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนข้อมูลข่าวสาร

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ

5. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯเรื่องค่าธรรมเนียม

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]