องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ตลอดจนบริเวณโดยรอบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
กองพัสดุและทรัพย์สิน14 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี