รูปแบบการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางวิภาพร อุปนิสากร09 มกราคม 2560
ผลการวิจัยพบว่า 1) เพื่อศึกษาสภาพการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 1.93) เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด พบว่า การวางแผนและการจัดทำโครงการนิเทศ ( = 1.94) เท่ากับการประเมินผลการนิเทศ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการนิเทศ การดำเนินงานการ ( = 1.93) และการเตรียมองค์กร ( = 1.92) และผลการศึกษาคุณลักษณะการเป็นครูที่ได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังอำนาจและครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพโดยรวมพบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย( = 1.93) เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด พบว่า คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ( = 1.99) คุณลักษณะของครูแบบเสริมพลังอำนาจ ( = 1.93) และการศึกษาแนวทางในการใช้รูปแบบการนิเทศพบว่าควรสร้างการมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร มีการฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้ มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน มีการประเมินผลระหว่างทางเพื่อปรับปรุง มีการนิเทศในเชิงบวกและให้กำลังใจกันและมีประชาธิปไตยในการทำงาน 2) รูปแบบการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ 2.หลักการ 3.ขั้นตอน 4. ปัจจัย 5. ผลผลิต 3) ผลการใช้รูปแบบการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางมีการดำเนินการได้ไม่แตกต่างกันส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กมีการดำเนินการน้อยในเรื่องการวิเคราะห์นโยบายการศึกษาปัญหาปัจจุบัน การนำข้อมูลด้านทั้งทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาวางแผน และสถานศึกษาขนาดเล็กไม่มีการดำเนินการเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการนิเทศ การมีทรัพยากรที่ใช้ และเวลาในการดำเนินการ การจัดหาความรู้และสารสนเทศ หลังดำเนินการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ โดยเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถของครูพบว่าครูที่มีพลังอำนาจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ว่าพบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และการประเมิลรูปแบบพบว่ามีความเหมาะสมในการนำไปใช้แต่ต้องระวังเรื่องความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กในบางประการ
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]