การประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางวิภาพร อุปนิสากร09 มกราคม 2560
สรุปผลการประเมินโครงการ ผลการประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 ก่อนดำเนินงานโครงการ พบว่า โครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และอุบลราชธานี ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินงานโครงการ พบว่า โครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และอุบลราชธานี ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ซึ่งเป็นผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 3 หลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า โครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิต (Product) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า การประเมินก่อนเริ่มโครงการ มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง (3.10) การประเมินระหว่างโครงการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (4.00) และ การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.52) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นตามลำดับ
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]