องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการฯ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
28 พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลด==>pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการฯ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี