องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ ประจำกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 เมษายน 2554

001.jpg

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายผังเมือง

มีหน้าที่ งานวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด งานปรับปรุงแก้ไข บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด งานควบคุม วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการใช้ผังเมืองรวมจังหวัด งานแผนงานและโครงการด้าน ผังเมืองรวมจังหวัด งานควบคุมและแบ่งโซนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน งานข้อมูลด้านกายภาพทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) และงานนโยบายผู้บริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกำจัดขยะมูลฝอย งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม งานแผนงานและโครงการ ป้องกันและควบคุมมลพิษ งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานนโยบายผู้บริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ วิชาการทางเทคนิคในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และงานนโยบายผู้บริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ำ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ งานข้อมูลแหล่งน้ำ งานควบคุมดูแลแหล่งน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำ งานขุดสระน้ำให้แก่ราษฎร และงานนโยบายผู้บริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

******************

สุรัชดา / ลงข้อมูล

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี